Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Εργασία στην Γερμανία / Οδηγός εργασίας στην Γερμανία

Εργασία στη Γερμανία 

Τα μέλη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν την υπηκοότητα της
Ένωσης. Υπάρχει απεριόριστη ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων, ελευθερία στην
παροχή υπηρεσιών και ελευθερία επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Οι Έλληνες
εργαζόμενοι επομένως δεν χρειάζονται άδεια εργασίας, όταν θέλουν να εργαστούν στη
Γερμανία. Επίσης, για το χρονικό διάστημα της ουσιαστικής αναζήτησης εργασίας έχουν το
δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία.


Όπως κάθε Γερμανός πολίτης, μπορούν με έγκυρο διαβατήριο και ένα μισθωτήριο
συμβόλαιο κατοικίας να επισκεφθούν την υπηρεσία δήλωσης κατοικίας της πόλης της
επιλογής τους, να συμπληρώσουν μία αίτηση και να αποκτήσουν έτσι την πρώτη τους
κατοικία στη Γερμανία. Αυτή η κατοικία είναι επίσης η φορολογική τους έδρα. Τόσο οι
φορολογικές όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές για κάθε άτομο της οικογενείας θα
αποδίδονται στο εξής βάσει αυτής της έδρας.
Με τη βεβαίωση δήλωσης κατοικίας από την αρμόδια υπηρεσία και το διαβατήριό τους
μπορούν να δηλώσουν στον οργανισμό απασχόλησης (Agentur für Arbeit) της πόλης τους
ότι αναζητούν εργασία. Αν υπάρχει κατάλληλη διαθέσιμη θέση εργασίας μπορούν να την
αποδεχτούν αμέσως. Ο εργοδότης τους οφείλει να φροντίσει για την απαραίτητη ασφάλιση
τους και την καταβολή των φόρων στις ανάλογες υπηρεσίες. Μπορούν επίσης να
εργαστούν λαμβάνοντας μηνιαίως 400 Ευρώ, ποσό που δεν υπόκειται σε φορολογία
(Minijob). Συμπληρωματικά μπορεί να κατατεθεί μια αίτηση για τη χορήγηση παροχών του
Δεύτερου Βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II), δηλ. ως ένα είδος «βοήθημα», καθώς
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ο ορισμός του εργαζομένου εκλαμβάνεται ευρέως.
Εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στην Ελλάδα και ενδεχομένως λαμβάνουν ήδη
επίδομα ανεργίας, πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ για την έκδοση μιας ευρωπαϊκής
βεβαίωσης ότι λαμβάνουν ήδη παροχές ανεργίας ενός ορισμένου ποσού και για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με τη βεβαίωση αυτή (πρέπει να την έχουν λάβει ήδη
πριν την αναχώρηση τους από την Ελλάδα) μπορούν να παραμείνουν για τρεις μήνες στη
Γερμανία (ή άλλη χώρα της Ε.Ε.) για αναζήτηση εργασίας, λαμβάνοντας συγχρόνως το
επίδομα ανεργίας από την Ελλάδα. Για το διάστημα της αναζήτησης εργασίας και για
πιθανές παροχές σύμφωνα με το Δεύτερο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II) πρέπει να
σημειωθεί το ακόλουθο:

Η Γερμανία έχει προβλέψει στο Δεύτερο Βιβλίο του Κοινωνικού Κώδικα (SGB) II τον
αποκλεισμό από το επίδομα ανεργίας ΙΙ. Αμφισβητείται όμως, αν αυτό θεωρείται έγκυρο
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Το Ομοσπονδιακό δικαστήριο κοινωνικής ασφάλισης
αποφάσισε1, ότι δεν εφαρμόζεται ο αποκλεισμός από τις παροχές2 για τα μέλη που έχουν
υπογράψει την Ευρωπαϊκή συμφωνία κοινωνικού επιδόματος (EFA). Σε αυτά
συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.
Πρόσφατα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ανακοίνωσε σχετικά με τις
παροχές του SGB II επιφυλάξεις κατά της Ευρωπαϊκής συμφωνίας κοινωνικών
επιδομάτων.3 Είναι όμως αμφίβολο, αν ο περιορισμός - EFA στους πολίτες της Ε.Ε. θα έχει
κάποια επίδραση, καθώς σύμφωνα με το SGB II υπάρχει το δικαίωμα για κοινωνικές
παροχές στη Γερμανία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Στο χρονικό διάστημα της εύρεσης εργασίας μπορεί να γίνει αίτηση για τις παροχές SGB II
και σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις και αγωγές. Για τους
Έλληνες πολίτες επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση μία αίτηση στον Οργανισμό Πρόνοιας για
το SGB XII,όταν δεν υπάρχουν επαρκή μέσα επιβίωσης στη χώρα.
Περισσότερες πληροφορίες
Διαδίκτυο
www.europa.eu: mehrsprachige Seite der Europäischen Union (EU)
www.arbeitsagentur.de: Agentur für Arbeit
www.zav.de/www.ba-auslandsvermittlung.de Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der
Bundesagentur für Arbeit
www.diakonie.de/Texte_12_2011_Sozialleistungen_fuer_Unionsbuerger.pdf

----------------------------------

1 Με τη δικαστική απόφαση από 19/10/2010, γνωστή ως «Γαλλική απόφαση» (B 14 AS 23/10)
2 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. 2 αρ. 2 του Δεύτερου Βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II)
3 Αυτές οι επιφυλάξεις/περιορισμοί που σύμφωνα με τη σχεδόν ομόφωνη γνώμη των ειδικών είναι αντίθετοι 
στο διεθνές δίκαιο, τίθενται σε ισχύ από 19/12/2011. Με αυτό οι αιτίες αποκλεισμού των παροχών σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 1 εδ. 2 αρ. 2 του Δεύτερου Βιβλίου του Κοινωνικού Κώδικα (SGB II) (επίδομα ανεργίας) 
εφαρμόζονται και πάλι από τις 19/12/2011 στα μέλη των χωρών της Ευρωπαϊκής συμφωνίας κοινωνικού 
επιδόματος (EFA). Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η μετανάστευση των πολιτών της Ε.Ε. που δεν διαθέτουν 
επαρκή μέσα επιβίωσης. Ωστόσο, συνεχίζεται η παροχή των επιδομάτων του SGB XII (επίδομα κοινωνικής 
πρόνοιας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου